Từ nay – 31/03/2021

2 Ngày 1 Đêm

Huế

875.000 VNĐ

Thứ sáu, hàng tuần

3 Ngày 2 Đêm

Phú Quốc

4.690.000 VNĐ

Từ nay - 31/03/2021

2 Ngày 1 Đêm

Phú Quốc

475.000 VNĐ

Hàng ngày

2 Ngày 1 Đêm

Phú Quốc

840.000 VNĐ

Hàng ngày

2 Ngày 1 Đêm

Phú Quốc

450.000 VNĐ